Status małego podatnika dla celów podatku dochodowego w 2017 roku:

Małym podatnikiem, podobnie jak dla celów VAT, jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Zatem 2017 r. status małego podatnika będzie miał podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczy w 2016 r. kwoty 5.157.000 zł (1.200.000 euro × 4,2976 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).

Posiadanie statusu małego podatnika uprawnia do:

Limit jednorazowej amortyzacji

Prawo do jednorazowej amortyzacji mają mali podatnicy oraz podatnicy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej (w roku jej rozpoczęcia) w odniesieniu do środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT (z wyłączeniem samochodów osobowych). Jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dokonuje się w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych. Zatem limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych w 2017 r. będzie wynosił 215.000 zł (50.000 euro × 4,2976 zł/euro, po zaokrągleniu do 1.000 zł).