Limity dla ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 roku:

Limity przychodów, od których uzależnione jest prawo do opodatkowania w formie ryczałtu, zawierają przepisy art. 6 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. nr 144, poz. 930 ze zm.). Na podstawie ww. przepisów, w 2017 r. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności gospodarczej będą mogli opłacać podatnicy kontynuujący działalność gospodarczą, którzy w roku 2016:

a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150.000 euro; uwzględniając kurs euro z 3 października br., limit ten wyniesie 644.640 zł (uwaga! zgodnie z projektem ustawy nowelizacyjnej, limit ten ma ulec podwyższeniu do 250.000 euro) lub

b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła ww. kwoty.

Z kolei do opłacania ryczałtu za okresy kwartalne uprawnieni będą w 2017 r. wyłącznie podatnicy, których otrzymane w 2016 r. przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki osób fizycznych nie przekroczyły kwoty stanowiącej równowartość 25.000 euro, czyli kwoty 107.440 zł.